Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ [Ankunft]

  • [LEER]
    [Ankunft]
[Ankunft]
[Ankunft]
Datierung
Datierung durch Schätzung 1908
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Bildbeschriftung
Gedruckte Beschriftung der Rückseite:
Weltpostverein

Sammlungskategorie

6.3 Verkehrs- und Transportmittel

ID
os_ub_0007345

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
6_3-008

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0007345-1
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0007345-1
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)