Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Hat treu getan man seine Pflicht

  • [LEER]
    Hat treu getan man seine Pflicht
Hat treu getan man seine Pflicht
Hat treu getan man seine Pflicht
Datierung
vorläufige Datierung 6. Juli 1917
Hersteller_in
Verlag / Druck / Herausgeber : E. H. & Co. i. B. (Berlin)
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Library of Congress Subject Headings

Sammlungskategorie

13.5 Humor im Krieg

ID
os_ub_0012247

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
13_5-023

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0012247-8
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0012247-8
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)