Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Köln a. Rh. Heinzelmännchenbrunnen.

  • [LEER]
    Köln a. Rh. Heinzelmännchenbrunnen.
Köln a. Rh. Heinzelmännchenbrunnen.
Köln a. Rh. Heinzelmännchenbrunnen.
Hersteller_in
Verlag / Druck / Herausgeber : K. F. E.
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Sammlungskategorie

12.3 (National-) Denkmäler

ID
os_ub_0010328

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
12_3-010kn

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0010328-8
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0010328-8
Schenker_in
Elke Gröndahl
Copyright
CC BY-NC 4.0 (Metadaten)