Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht ➔ Seifenblasen

  • Seifenblasen
Datierung
vorläufige Datierung 8. Oktober 1916
Hersteller
E. M.
Frankierung und Postweg

Kartentypus
Ansichtskarte / Motivkarte
Beschaffenheit
  • Karton
Library of Congress Subject Headings

Sammlungskategorie

13.3.1 Propaganda mit Kindern

ID
os_ub_0011388

Sammlung
Sammlung Prof. Dr. Sabine Giesbrecht
Alte Signatur
13_3_1-096

Permalink
URN: urn:nbn:de:gbv:700-2-0011388-2
Permalink: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:700-2-0011388-2
Copyright
CC BY-NC-SA 4.0 (Metadaten)